Originálna chuť tradície

Pravidlá súťaže 2016

Navigácia:  Súťaž » Halušky FEST 2016 » Pravidlá súťaže 2016

Minuloročné pravidlá pretekov z 2015 sú pre tento rok neplatné.

Tohtoročné pravidlá súťaže varenia a jedenia bryndzových halušiek sú aktualizovanou doplnenou a upresnenou verziou tých minuloročných.

Majstrovstvá Slovenska a Európy vo varení a jedení
bryndzových halušiek Turecká 15. - 16. júla 2016

Súťaž sa uskutoční dňa 16. júla 2016 v obci Turecká s prezentáciou súťažiacich od 8.30 hod. do 9.30 hod. a začiatkom súťaže o 10.00 hod. v priestoroch na centrálnom parkovisku. Zaregistrovať sa na prihlásenie do súťaže je potrebné do 16. júla 2016 vo formulári zverejnenom na stránke podujatia www.haluskyfest.sk alebo stránke obce www.obecturecka.sk , alebo v deň pretekov u hlavného rozhodcu do 9.30 hod.

Súťaž bude prebiehať v 2 kategóriách:

1. Kategória - TRADIČNÉ BRYNDZOVÉ HALUŠKY:
Súťaž vo varení a jedení bryndzových halušiek na čas a hodnotenie kvality

2. Kategória - HALUŠKY TISÍC CHUTÍ:
Varenie halušiek z ingrediencií - bryndza, syrokrém, kapusta, vajce, tvaroh, podľa chutí súťažiacich, hodnotených na kvalitu.

Súťaže sa zúčastňuje 4-členné družstvo, pri čom všetci štyria sa rovnako podieľajú všetkými úlohami prípravy, varenia a jedenia bryndzových halušiek na výsledný čas a kvalitu.

Poplatok za súťažné družstvo je 28 €, ktoré súťažiaci môžu uhradiť na účet č.

SK43 5600 0000 0012 9581 3002

alebo priamo v hotovosti organizátorom v pokladni obce. Doklad o zaplatení sú povinní súťažiaci pred súťažou predložiť riaditeľovi súťaže resp. jeho zástupcovi.

Štartovné čísla budú prideľované súťažným družstvám systémom podľa termínu doručenia prihlášky do súťaže a kategórie, do ktorej sa prihlásia. Ako prví budú súťažiť prihlásení v kategórii TRADIČNÉ BRYNDZOVÉ HALUŠKY a následne po nich budú súťažiť družstvá v kategórii HALUŠKY TISÍC CHUTÍ. Platí pravidlo, čím skôr sa súťažné družstvo prihlási - zašle prihlášku organizátorovi - obci Turecká, tým skôr bude už vopred vedieť svoje štartovné číslo podľa poradia prihlásených družstiev, ktoré mu organizátori včas oznámia. Súťažiacim, ktorí sa prihlásia v deň preteku, bude pridelené nasledujúce štartovné číslo v poradí za vopred prihlásenými družstvami podľa kategórie, čo im oznámi riaditeľ preteku, resp. zástupca riaditeľa pri prihlasovaní.

Prihlášky je potrebné zasielať na adresu organizátora: Obec Turecká, Turecká 341, 97602 Staré Hory alebo mailom na starosta@obecturecka.sk na predpísanom formulári prihlášky s vyplnením všetkých údajov.

Organizátor zabezpečí súťažiacim na varenie drevo, klátik, sekerku na rúbanie dreva, vedro na vodu, vodu, nádobu na očistené zemiaky, papier na rozkúrenie ohňa, zápalky - resp. zapalovač, kompletný  kotlík. Sekerku, umytý kotlík a vedro na vodu po ukončení varenia a jedenia odovzdajú rozhodcovi. Drevo si súťažiaci sami vyberú z palety určenej na súťaž, ktorá bude v blízkosti priestoru na súťaž.

Každé súťažné družstvo si prinesie potrebné suroviny a náradie na prípravu a varenie halušiek sám, aby nedošlo ku zbytočným sporom v kvalite cesta.

Základné suroviny na prípravu, v kategórii Tradičných bryndzových halušiek: bryndza, zemiaky, múka, slanina v celku, soľ, v takom množstve, aby hmotnosť uvarených halušiek bola min. 3,2 kg (množstvo 3 kg pre súťažiacich + 0,2 kg na degustáciu). Iné suroviny v tejto kategórii nie sú povolené.
V kategórií HALUŠKY TISÍC CHUTÍ môžu byť použité aj iné základné ingrediencie ako bryndza, napr. kapusta, syrokrém, tvaroh, vajce, smotana, pochutiny, atď. podľa chutí súťažiacich.

Náradie určené na varenie halušiek: škrabka na čistenie zemiakov - 1ks, rajbadlo na zemiaky - 1 ks, nádoba na prípravu cesta - 1 ks, cedník na vyberanie halušiek -1ks, nádoba na hotové halušky - min. 3,2 kg - 1 ks, lopár na hádzanie halušiek - 1 ks, nôž alebo lyžica na hádzanie halušiek - 1 ks, nôž na krájanie slaniny - 1ks, varechy, lyžice na jedenie halušiek- 4 ks, panvica na škvarky - 1 ks, utierky na čistotu a poriadok. Uvedený druh náradia ako aj množstvo bude kontrolovať pridelený rozhodca.

1. HLAVNÁ KATEGÓRIA - TRADIĆNÉ BRYNDZOVÉ HALUŠKY
Súťaž vo varení a jedení bryndzových halušiek na čas a hodnotenie kvality

Súťažné družstvo musí uvariť a po ohodnotení kvality aj zjesť 3 kg bryndzových halušiek, toto platí aj v prípade zmiešaných družstiev. V prípade, že sa do súťaže prihlási čisto ženské súťažné družstvo, musí uvariť aj zjesť 2 kg halušiek.
Hodnotí sa výsledný čas varenia a jedenia ako aj kvalita uvarených halušiek.

ÚLOHY SÚŤAŽNÉHO DRUŽSTVA:

Členovia súťažného družstva sa môžu pri jednotlivých činnostiach prípravy a varenia halušiek navzájom striedať, jednu činnosť však môže robiť vždy len jeden člen družstva.

 • súťažné družstvo si pripraví na stôl všetky potrebné suroviny, náradie a drevo ku vareniu v priestore vyčlenenom na varenie podľa štartovných čísel
 • každé súťažné družstvo musí mať pred odštartovaním pripravené vo vedre určené rovnaké množstvo vody, ktoré naberie s rozhodcom z vopred určeného zdroja.

Rozhodca skontroluje pred štartom, či má súťažné družstvo všetky potrebné základné suroviny a náradie na varenie na stole, skontroluje kotlík, ktorý musí byť čistý a prázdny, skontroluje určené množstvo vody na varenie vo vedre a následne sa družstvo pripraví na štart- rozhodca odštartuje družstvo na varenie pokynom “Štart“, zapne meranie času na stopkách.

Až potom sa začne činnosť družstva:

 • súťažiaci si narúbu drevo a fakličky na rozhorenie vložia papier a narúbané drevo do kotlíka a zapália oheň
 • nalejú určené množstvo vody a vodu postupne dostávajú do varu
 • je zakázané používať akýkoľvek spôsob na podporu rýchlejšieho horenia ohňa na uvedenie vody do varu
 • očistia zemiaky a naškrabú zemiaky na škrabke „ručne“
 • je zakázané používať ochranu rúk pred poranením pri škrabaní zemiakov
 • pri poranení pri strúhaní zemiakov bude súťažné družstvo diskvalifikované rozhodcom!
 • slanina musí byť v celku, až potom nakrájajú slaninku na škvarky a na panvici opečú na komíne kotlíka
 • vyrobia cesto na hádzanie halušiek
 • vyrobené cesto je povolené hádzať do kotlíka až vtedy keď voda v kotlíku očividne vrie, čo skontroluje pridelený rozhodca a zapíše to do formulára družstva! Inak bude súťažné družstvo diskvalifikované!
 • nahádžu halušky do vriacej vody ručne z lopára v takom množstve, aby konečné množstvo uvarených halušiek bolo minimálne 3,2 kg. Cesto do kotlíka hádže len jeden člen družstva.
 • všetky uvarené halušky vyberú z kotlíka do pripravenej vlastnej nádoby
 • zamiešajú halušky výlučne s bryndzou, pridajú upečenú slaninku,
 • upravia vzhľad hotového jedla a povedia „hotovo“

Rozhodca zastaví čas, oboznámi súťažiacich s ich časom a zapíše ho do formulára hodnotenia, čas potvrdí zástupca zo súťažného družstva podpisom do formulára.

Súťažiaci po uvarení halušiek poupratujú pracovný priestor, v ktorom nemôže byť v priebehu varenia a jedenia žiadna iná osoba okrem súťažiacich a rozhodcu, na čo dozerajú rozhodcovia.

Družstvu nemôže pomáhať žiadna iná osoba, jediný možný spôsob je skandovanie a povzbudzovanie k lepším výsledkom spoza priestoru vyhradeného pre divákov.

Po uvarení halušiek hotové a upravené jedlo predloží rozhodca v sprievode jedného zástupcu družstva na hodnotenie degustátorom, s rozhodcom odvážia nádobu s hotovými haluškami, ktorých musí byť min.3,2 kg. Údaj o hodnotení zapíše rozhodca do formulára družstva.

Nádoba, z ktorej bude súťažné družstvo jesť uvarené halušky - 3 kg, sa pred jedením na čas, odváži a údaj zapíše rozhodca do formulára

Hodnotiaca komisia - degustátori hodnotia kvalitu uvarených halušiek, chuť, estetiku, predpísané množstvo a pridelia družstvu body od 0 po 10 bodov podľa kvality a estetiky jedla, pričom najvyššie hodnotenie je 10. Maximálny počet pridelených bodov je 40. Body prideľuje každý degustátor samostatne.

Rozhodca kontroluje aj čistotu a hygienu pri varení halušiek a poriadok v priestore po uvarení a zjedení halušiek.

Po ohodnotení kvality halušiek degustátormi sa  rozhodca odoberie naspäť k súťažnému družstvu a všetci členovia družstva zjedia uvarené halušky na čas.

Čas jedenia sa počíta od pokynu vydaného rozhodcom „Štart“ a ukončí zdvihnutím ruky kapitána družstva po zjedení všetkých halušiek, pričom miska musí ostať prázdna!

Rozhodca zapíše výsledný čas jedenia do formulára a oboznámi o čase súťažné družstvo, podpisom kapitána družstva na formulár sa potvrdí správnosť údajov kvôli objektivite výsledkov.

Víťazné družstvo v kategórií TRADIČNÉ BRYNDZOVÉ HALUŠKY je to, ktoré má najkratší celkový čas varenia a jedenia halušiek po sčítaní času varenia a času jedenia halušiek a získa najviac bodov za kvalitu od hodnotiacej komisie - degustátorov, minimálne však 28 bodov !!! V prípade, že družstvo nedosiahne hranicu kvality - 28 bodov, za každý chýbajúci bod im bude pripočítaná 1 minúta k celkovému času.

2. KATEGÓRIA - HALUŠKY TISÍC CHUTÍ
Súťaž v kvalite uvarených halušiek z rôznych ingrediencií

Družstvo však môže súťažiť aj samostatne na kvalitu uvarených halušiek s tým, že uvarené jedlo nekonzumuje na čas, ale po degustácií ho môžu členovia družstva v pokoji zjesť, prípadne dať degustovať návštevníkom. Uvedenú skutočnosť oznámi vedúci súťažného družstva vopred rozhodcovi, ktorý im bude pridelený.

V tejto kategórií sa môžu prezentovať súťažné družstvá, ktoré môžu variť halušky aj z iných ingrediencií ako bryndza, napr. s kapustou, syrokrémom, tvarohom, vajcom atď. podľa chutí súťažiacich. Súťaží sa rovnako podľa pravidiel v predchádzajúcej kategórií s tým rozdielom, že časový limit varenia 3 kg halušiek je max. 50 minút (rozhodca upozorní 10 min. pred ukončením stanoveného času na blížiaci sa koniec varenia). Následne sa bude hodnotiť len kvalita jedla.

Víťazom najkvalitnejších halušiek je družstvo s najvyšším súčtom bodov od členov degustačnej komisie, čo sa týka „kvality“, dodrží časový limit varenia a pravidlá súťaže.

Protesty sa podávajú u riaditeľa súťaže za poplatok 100€

 

Výsledky v obidvoch kategóriách zaznamená rozhodca každému súťažnému družstvu aj na výsledkovú listinu a tabuľu, ktorá bude zverejnená v priestore súťaže.

Každý súťažiaci dostane od organizátora upomienkový predmet podujatia. Tí najlepší - víťazi v jednotlivých kategóriách budú ohodnotení hodnotnými cenami.

Súťažiaci sa zúčastňujú súťaže na vlastnú zodpovednosť, čo potvrdzujú svojim podpisom na prihláške súťažného družstva.

Pri neúčasti prihláseného súťažného družstva sa účastnícky poplatok nevracia.

Súťažiaci sú povinní riadiť sa týmito pravidlami súťaže a dodržiavať pokyny organizátorov, v opačnom prípade budú diskvalifikovaní.

Na objektivitu a pravidlá súťaže dozerá riaditeľ súťaže Vladimír Strmeň.

Bryndzové halušky sú typické slovenské jedlo, preto všetkým návštevníkom a súťažiacim Majstrovstiev Slovenska a Európy vo varení a jedení bryndzových halušiek v Tureckej prajeme dobrú chuť!

Informácie o podujatí: www.haluskyfest.sk

Organizátor podujatia:
Obec Turecká starosta obce
Ivan JANOVEC
Turecká 341
97602 Staré Hory

Tel.: 048 419 92 70, 0908 616 212

info@obecturecka.sk, starosta@obecturecka.sk
www.obecturecka.sk

najnovšie informácie:
 • VÝSLEDKY HaluškyFest 2024

  Z celého srdca ďakujeme všetkým účastníkom, divákom, organizátorom, degustátorom, rozhodcom, za krásne podujatie, ktoré svojou náladou urobili!

 • Doprava v čase podujatia 2024

  Autá nemôžu parkovať popri ceste zo Starých Hôr ani v dedine. Len na vyhradených parkoviskách, alebo v dvoroch, inak by hrozili zápchy a dopravné kolapsy, Ďakujeme za pochopenie a dodržiavanie pravidiel, je to pre nás všetkých. Podrobnosti v článku..

 • Program haluškyFest 2024

  Vyberte si z pestrého programu 27. ročníka Majstrovstiev Slovenska a Európy vo varení a jedení halušiek, ktorý sme pre Vás pripravili na 19-20. júla 2024 v obci Turecká.

  Tešíme sa na Vašu návštevu a stretnutie.

 

Všetkým partnerom podujatia srdečne ďakujeme za podporu.